مجله پیاورد سلامت- ثبت نام و اشتراک
فرم اشتراک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ش
رایط اشتراک

 1- تکمیل فرم زیر و ارسال آن به آدرس: تهران، بزرگراه شهید همت، بین بزرگراههای شهید شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دفتر مجله پیاورد سلامت
 کد پستی : 1449614535 تلفن : 86704640– 021    E-mail : Salamat @sina.tums.ac.ir
2- ارسال فیش بانکی حق اشتراک به حساب شماره 27619004/42 نزد بانک ملت شعبه هجرت کد شناسه  025/54 به نام درآمدهای غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
در فیش واریز شده حتماً درج شود «حساب واریز حق اشتراک مجله پیاورد سلامت دانشکده پیراپزشکی»

برگه تقاضای اشتراک مجله « پیاورد سلامت»
اینجانب ............................................ دانشجوی (با ذکر مقطع) / عضو هیات علمی دانشگاه ................................................... تقاضای اشتراک فصلنامه « پیاورد سلامت» به مدت  یک سال  دو سال از شماره ........................ تا شماره ............................ را دارم. به پیوست رسید واریز مبلغ .......................................................................... به حساب .................................................................... ارسال می شود.
 نشانی :
 ........................................................................................................................................................................................
تلفن و نمابر و پیام نگار : ....................................................................................
تاریخ : ...................................................................
امضاء :...............................................

دانلود فرم اشتراک
نشانی مطلب در وبگاه مجله پیاورد سلامت:
http://payavard.tums.ac.ir/find.php?item=1.53.27.fa
برگشت به اصل مطلب