مجله پیاورد سلامت- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه‌ی تخصصی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که هدف از انتشار آن ارائه‌ی نظریه‌ها، نتایج پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه علوم پیراپزشکی و بهداشتی درمانی است و به دنبال آن ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش، تبادل و توسعه‌ی آموخته‌ها و تجربیات تازه علمی و آشنا کردن دانش آموختگان رشته‌های تحصیلی مزبور با آخرین یافته های علمی در حیطه‌های مورد نظر است
نشانی مطلب در وبگاه مجله پیاورد سلامت:
http://payavard.tums.ac.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب