مجله پیاورد سلامت- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شماره جاری: 

دوره 12، شماره 1  فروردین و اردیبهشت 1397
شاپا: 1735-8132
شاپای الکترونیکی2008-2665

مدیر مسئول : دکتر رضا صفدری

سردبیر: دکتر ناهید عین اللهی

قائم مقام سردبیر : دکتر سیدجواد قاضی میرسعید

مدیر اجرایی :  زینب رجب نژاد

ویراستار ادبی : مهدی داداشی آرانی
ویراستار فنی : زینب رجب نژاد
ویراستار انگلیسی : دکتر نسرین دشتی  -  احمدرضا فرزانه نژاد 
مشاور آمار:  دکتر صفورا غریب زاده

ناشر: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم  پزشکی تهران

صفحه آرایی:  زهرا عبداللهی

مجله پیاورد سلامت دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور بوده و نشریه‌ی تخصصی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که هدف از انتشار آن ارائه‌ی نظریه‌ها، نتایج پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه علوم پیراپزشکی و بهداشتی درمانی است و به دنبال آن ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش، تبادل و توسعه‌ی آموخته‌ها و تجربیات تازه علمی و آشنا کردن دانش آموختگان رشته‌های تحصیلی مزبور با آخرین یافته های علمی در حیطه‌های مورد نظر است.

حمایت کنندگان:  

اعضای هیئت تحریریه، اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، انجمن علمی مدیریت اطلاعات سلامت ایران، انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران، انجمن فیزیک پزشکی ایران

نشانی مطلب در وبگاه مجله پیاورد سلامت:
http://payavard.tums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب