پیاورد سلامت- بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها
بانک‌ها و نمایه نامه‌ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مجله پیاورد سلامت در بانک‌های اطلاعاتی و مجموعه‌های زیر نمایه می‌شود:

Ebsco
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Google Scholar
Index Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)
Iran Journal
Islamic World Science Citation Center (ISC)
Magiran
ProQuest
Scientific Information Database (SID)
Sherpa Romeo
نشانی مطلب در وبگاه پیاورد سلامت:
http://payavard.tums.ac.ir/find.php?item=1.114.24.fa
برگشت به اصل مطلب