راهنمای نویسندگان

مجله پیاورد سلامت نشریه‌ی تخصصی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که هدف از انتشار آن ارائه‌ی نظریه‌ها، نتایج پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه علوم پیراپزشکی و بهداشتی درمانی است و به دنبال آن ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش، تبادل و توسعه‌ی آموخته‌ها و تجربیات تازه علمی و آشنا کردن دانش آموختگان رشته‌های تحصیلی مزبور با آخرین یافته‌های علمی در حیطه‌های مورد نظر است. از پژوهشگران ارجمندی که تمایل دارند مقاله آنها در مجله پیاورد سلامت درج گردد، درخواست می‌شود نکات زیرین را هنگام تدوین و ارسال مقاله رعایت فرمایند؛
 ۱- دفتر مجله در ویراستاری، درج و یا عدم درج مقاله ها آزاد است و مقاله های دریافتی مسترد نخواهد شد.
 ۲- رعایت موازین اخلاق پزشکی، پوشیده ماندن هویت، اطلاعات بهداشتی، پزشکی، درمانی و حفظ اسرار بیمار از جمله مواردی است که باید به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. در این ارتباط، کد حفاظت از آزمودنی‌های انسانی که بر گرفته از بیانیه‌ی هلسینکی است، باید مورد توجه قرار گیرد.
 ۳- ارسال نامه‌‌ی امضای نویسندگان مقاله که به امضای تمام نویسندگان رسیده باشد. در این نامه،‌ نویسندگان باید به روشنی متعهد گردند ‌که مقاله‌ی ارسالی در مجلات داخل کشور پذیرفته نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز هم زمان‌ به مجله‌ای دیگر ارسال نگردیده است و یا در دست چاپ نباشد. در ضمن،‌ در نامه بیان گردد تا گرفتن پاسخ نهایی از مجله پیاورد سلامت، مقاله برای نشریه‌ای دیگر ارسال نخواهد شد. در صورتیکه چکیده مقاله قبلاً در همایش‌های مجامع علمی ارائه شده باشد، مراتب باید با ذکر تاریخ و مشخصات کامل همایش و مجمع علمی اعلام گردد.
 ۴- کد اخلاق و شماره طرح پژوهشی برای آغاز فرایند بررسی مقاله ضروری است.
 ۵- مقاله به زبان فارسی روان و با رعایت قواعد دستوری نگاشته شود و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل‌ دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری گردد و در مواقع ضروری، معادل لاتین در پرانتز جلو لغت نوشته شود.
 ۶- مقاله‌های قابل پذیرش برای چاپ در مجله‌ی مذکور شامل مقاله‌های پژوهشی و مروری نظام‌مند می‌باشد.
 ۷- نویسنده موظف است حداکثر تا ۲ ماه پس از دریافت نظرات داوران، مقاله اصلاح شده خود را به دفتر مجله ارسال نماید؛ در غیر اینصورت مجله از چاپ مقاله بعد از تاریخ فوق معذور است.

۸- اصل مقاله باید با ذکر اسامی و تاریخ ارسال مقاله با نرم افزار Word و تایپ فارسی با قلم Blotus  سایز ۱۲ و تایپ انگلیسی با قلم Times New Roman سایز ۱۰ و با حاشیه بالا، پائین، راست، چپ به فاصله سه سانتیمتر و با فاصله سطر Single با ذکر نام فایل حداکثر در ده صفحه به صورت Online از طریق سایت https://payavard.tums.ac.ir برای دفتر مجله ارسال شود.
 ۹- مقاله‌های ارسالی پس از پذیرش اولیه و ارزیابی داوران و انجام اصلاحات توسط نویسنده، مجدداً توسط شورای نویسندگان تایید می‌گردد و سپس به ترتیب تاریخ آماده شدن در مجله چاپ خواهد شد.
 ۱۰- مسئولیت درستی و نادرستی مطالب به عهده تمامی نویسندگان می‌باشد. در هر صورت، نویسنده مسئول پاسخگوی موارد پیش آمده در مورد حقوق مولفان دیگر خواهد بود. مسئولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر محققان در مقاله نیز بر عهده‌ی نویسنده مسئول می‌باشد.
 ۱۱- با در نظر گرفتن این اصل که انجام تحقیق مستلزم کار گروهی است، با دقت کامل نسبت به درج نام و نام خانوادگی پژوهشگران به ترتیب سهم مشارکت اقدام گردد. لازم به ذکر است که «اولویت چاپ» با مقاله‌های گروهی است. 

 ۱۲- مقاله‌های تحقیقی جدید در اولویت پذیرش و چاپ قرار دارد.
 ۱۳- مقاله‌های پژوهشی (Original Article)  از بخش‌های زیرین تشکیل می شود:
 - صفحه عنوان، چکیده فارسی، چکیده انگلیسی، مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه گیری، پیشنهادها، تشکر و قدردانی و منابع .

- صفحه عنوان: شامل عنوان مقاله (عنوان: باید کوتاه و گویا باشد. می‌توان کلماتی مثل بررسی، مطالعه، زمان و مکان را از آن حذف نمود)، نام و نام خانوادگی مولفان، آدرس پستی و آدرس الکترونیکی، شماره‌ی تلفن ثابت یا همراه، سمت علمی (مربی، استادیار، دانشیار و استاد) و اجرایی فردی که مقصد مکاتبات مجله و خوانندگان مجله خواهد بود (نویسنده مسئول)، مرکز یا سازمان تامین کننده‌ی بودجه‌ی طرح پژوهشی که این مقاله نتیجه‌ی آن است (لازم به ذکر است اگر از هیچ سازمانی کمک مالی صورت نگرفته، حتماً قید گردد)، عنوان مکرر (عنوان کوتاهی است که برای استفاده در سر صفحه‌های مقاله چاپ شده مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید حداکثر۲۰ حرف داشته باشد).
 - چکیده فارسی:  باید بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ کلمه باشد. چکیده شامل: زمینه و هدف (حداکثر ۳ و حداقل ۲ جمله و جمله آخر به هدف کلی پژوهش اشاره کند و زمان جمله اول و دوم، حال و جمله آخر یا هدف، گذشته یا مضارع باشد)، روش بررسی (شامل: نوع پژوهش، نوع مطالعه، جامعه، مکان و زمان، حجم نمونه، روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده‌ها، روش جمع آوری داده‌ها، نوع تحلیل یافته‌ها (مثلاً در تحلیل توصیفی، به توزیع درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار اشاره شود و اگر تحلیل استنباطی است اشاره به آزمونهای مختلف استفاده شده که ابزار یا نرم افزار تحلیل یافته‌ها است ضروری است و زمان افعال آن باید گذشته مجهول سوم شخص باشد)، یافته‌ها (۲ تا حداکثر ۳ جمله با زمان افعال گذشته)، بحث و نتیجه گیری (۱-۲ جمله با زمان آینده افعال) و واژه‌های کلیدی است. 

تذکر۱: برای انتخاب واژه‌های کلیدی از اصطلاح نامه‌ی پزشکی فارسی (MeSH)، اصطلاح نامه نما و دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی استفاده گردد. واژه‌های کلیدی بین ۳ الی ۸ واژه باشد.

- چکیده انگلیسی مقاله شامل بخش‌های زیرین باشد :

Title, Background and Aim, Materials and Methods, Results, Conclusion and Key words

 تذکر ۱: تعداد کلمات چکیده انگلیسی ۳۰۰ تا ۳۵۰ کلمه باشد.
 تذکر ۲: چکیده انگلیسی معادل چکیده فارسی باشد.

متن مقاله: با قلم ۱۲ نوشته می‌شود که شامل: مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه گیری، پیشنهادها، تشکر و قدردانی و منابع است. باید اسامی افراد خارجی در متن به زبان اصلی آورده شود و همچنین هر کجا از اختصارات انگلیسی استفاده می‌شود، باید در اولین بار کامل آن اختصار با ذکر معنی فارسی آن ذکر شود و از آن به بعد اختصار می‌تواند بدون ذکر کامل آن آورده شود.

مقدمه: اهمیت موضوع (حتی اگر پژوهش شما برای اولین بار است که انجام شده، ذکر این مطلب حاکی از اهمیت کار شما است)، مروری بر پژوهشهای گذشته (Literature Review : L.R.)، تعریف واژه‌های جدید و مبهم، بیان مسئله، هدف کلی یا سوالات بدون جواب و توصیف فرضیه).
 روش بررسی: نوع پژوهش، نوع مطالعه، جامعه، مکان و زمان، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری، ابزار جمع آوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده‌ها، روش جمع آوری داده‌ها، نوع تحلیل یافته‌ها (مثلاً در تحلیل توصیفی اشاره به توزیع درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، و اگر تحلیل استنباطی است اشاره به آزمون‌های مختلف استفاده شده ضروری است) و ابزار یا نرم افزار تحلیل یافته‌ها (مثلاً SPSS). همچنین مواد آزمایشگاهی، دستگاه‌ها و مواد مصرفی دقیقاً با ذکر نوع کارخانه سازنده مشخص شود.

یافته‌ها: یافته‌ها می‌تواند به اشکال: متن، جدول و تصاویر (نمودار، فلوچارت، انیمیشن، عکس و ....) ارائه شود. یافته‌ها بدون تفسیر و توجیه آورده شود. اگر از جدول یا نمودار استفاده شده است، حتماً توضیح مختصر و اشاره‌ای در متن در ارتباط با یافته‌های مهم و برجسته ضروری است. مثلاً حداقل‌ها و حداکثرها و میانگین‌ها را بصورت  انحراف معیار یا PValue همراه با سطح اطمینان در نظر گرفته شود.

نکته: هرگز یافته‌هایی که بصورت جدول آمده است، مجدداً در متن بصورت کامل نیاورید.

جدول:
 وقتی تعداد داده‌های ما زیاد است و اختلاف آنها خیلی محسوس نیست، از جدول استفاده می‌شود. ضمناً با استفاده از جدول متقاطع می‌توان براحتی به مقایسه‌ی بین دو متغیر پرداخت.
 اجزا جدول:

الف. عنوان جدول: محل آن بالای جدول است و باید علیرغم نشان دادن محتویات جدول از تکرار داده‌های موجود در سر ردیف‌ها و سر ستونها اجتناب کرد.

ب. شماره جدول:
 غلط: جدول شماره ۱: .......................
 صحیح: جدول ۱: .............................
 ج . شکل جدول: زمینه جدول سفید باشد (بدون استفاده از ترام یا سایه).
 د. پانوشتها: به نوشته های زیر جدول که به توضیح علایم و یا عبارات اختصاری در جدول اشاره دارد، می‌گویند.
 هـ. . تعداد جدول: حداکثر ۴ جدول که به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شده و استنباط معنی هر یک از جداول بدون رجوع به متن امکان پذیر باشد.
 و. اندازه جدول: از ۱۵ ۱۰ سانتی متر بزرگتر نباشد.

نمودار:
 وقتی تعداد داده‌های ما زیاد نباشد و اختلاف آنها خیلی محسوس باشد از نمودار استفاده شود. ضمناً اغلب از بین این دو متغیر یکی از آنها متغیر زمان (در محور X) است.
 اجزا نمودار:
 الف. عنوان: محل آن زیر نمودار است.

ب. شماره نمودار:
 غلط: نمودار شماره۱ : .......................
 صحیح: نمودار ۱ : .............................
 ج. شکل نمودار: نمودار باید تک بعدی و زمینه آن سفید و برچسبها به فارسی باشد.
 د. راهنمای نمودار: به توضیح علایم و رنگهای موجود در متن نمودار اشاره دارد. ترجیحاً‌ در مقالات فارسی در سمت راست نمودار آورده می‌شود.

بحث : نتایج حاصل از یافته‌های مهم خود را با نتایج پژوهشهای مشابه داخلی و خارجی مقایسه کرده و تفسیری به علل تشابهات و افتراقها بنویسید. محدودیتهای کاربرد نتایج در سطح جامعه می‌تواند اینجا آورده شود. از تکرار صرف و کامل بخش مقدمه و یافته‌ها خودداری شود. از اظهار نظر به جز در مورد یافته‌های مطالعه شده خودداری شود. نتایج حاصله باید با اهداف پژوهش منطبق باشد و فرضیه‌های جدید را بیان کند. تعبیر و تفسیر خود را نیز از بخش یافته‌ها باید توضیح داد.

نتیجه گیری: آثار، ‌اهمیت و کاربرد پژوهش در جامعه همراه با بسط راهکار در جامعه در نصف صفحه یا یک پاراگراف بیان شود و با یک نتیجه گیری روشن که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، خاتمه یابد. در این قسمت نیز باید برای حل مسائل گفته شده در مقدمه با توجه به یافته‌ها، راه حلهایی ارائه و پیشنهاد نمایید.
 تشکر و قدردانی: شایسته است از کلیه‌ی افرادی که در انجام پژوهش شما را یاری داده‌اند ولی اسم آنان در فهرست نویسندگان مقاله به عنوان همکار نمی‌باشد و یا از موسسه تامین کننده بودجه سپاسگزاری گردد. 

۱۳- مقاله مروری (Review Article):

مقالات مروری شامل مقاله‌های مرور نظام مند، مباحثه‌ای یا نقد و تحلیل منابع در مورد موضوعی خاص یا نظریه‌ها و گرایش‌های جدید در حیطه علوم پزشکی و پیراپزشکی در حداکثر ۳۵۰۰ کلمه می‌شود.
 عنوان : شامل حداکثر ۴۰ کلمه است و لازم است به گونه‌ای ارایه گردد که نوع مرور را مشخص نماید؛ به عنوان مثال مروری بر متون، مرور سیستماتیک کمی، کیفی یا ترکیبی .
 چکیده :

همانند مقالات پژوهشی اصیل ساختاردار بوده و شامل مقدمه(اهداف و زمینه مطالعه)، روشهای مرور و منابع داده‌ها، یافته‌ها و نتیجه گیری است.
 مقدمه :

لازم است در برگیرنده زمینه و علت انجام مطالعه، چهارچوب تئوریکی یا مفهومی باشد.
 روشهای مرور: باید در برگیرنده قسمت‌های زیر باشد :
 -  هدف : بیان هدف/ اهداف مرور شامل : عنوان مرور/ سؤالات/ فرضیات یا فرضیه
 - طراحی مطالعه : شامل تعیین نوع مرور(توصیف طراحی و روشهای بکار رفته و منابع مرجع). در صورت استفاده از روش شناسی خاص مانند متاآنالیز باید مراحل و گام های به‌کار گرفته شده، توصیف شود.
 - روشهای جستجو: شامل استراتژی جستجو، معیارهای ورود و خروج، بانکهای اطلاعاتی جستجو شده، کلمات کلیدی، زبان مقالات مورد بررسی، ذکر تاریخ مطالعات جستجو شده.
 - ارزیابی کیفیت : شامل توصیف روش‌های مورد استفاده و دلایل انتخاب و یا خروج مطالعات، معیارهای ممیزی
 - شیوه خلاصه سازی داده‌ها: خلاصه کردن مطالعات انتخابی در مرور و مطالعات خارج شده در جداول جداگانه. در این قسمت مرور سیستماتیک باید توصیفی از فرایند/ فرایندها باشد.
 - سنتز: این قسمت شامل توصیف فرایندهای بکار گرفته برای سنتز نتایج است.
 نتایج :

نتایج مرور باید با استفاده از سر تیترهای مناسب گزارش شود و توصیف مفهومی یا تئوریکی مفاهیم یافته شده در متون ارائه گردد.
 بحث :
 لازم است بحث با نقاط قوت و ضعف شواهد ارائه شده آغاز گردد و در ادامه ترسیم کاربرد عملی و نظری یافته‌های بدست آمده در مرور سیستماتیک توضیح داده شود.
 نتیجه گیری :

لازم است نتیجه گیری براساس کاربرد عملی یافته‌ها ارائه گردد.
 ۱۴- منابع:

به اطلاع نویسندگان گرامی می رساند پذیرش اولیه مقالات تنها در صورتی انجام می پذیرد که منابع آن در قالب استاندارد مجله پیاورد سلامت آماده شده باشد.

منابع به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شده و مطابق با دستورالعمل Vancouver تنظیم گردد.

کلیه استنادها باید جدید و به انگلیسی باشد و کل منابع حداقل از ۱۰ مورد کمتر نباشد. در مورد ارجاع به مقالات در نشریات فارسی، نوشتن تمام منابع به «انگلیسی» ضروری است و موکداً توصیه می‌شود نویسنده/ گان محترم حتماً نسبت به این امر اقدام نمایند.
 استناد به کتاب (تا شش نویسنده) :

نام و نام خانوادگی نویسنده‌ی اول «یک فاصله» حرف اول نام کوچک نویسنده‌ی اول، نام خانوادگی نویسنده دوم «یک فاصله» حرف اول نام کوچک نویسنده دوم، تا نویسنده ششم. عنوان کتاب. چندمین ویرایش ]اگر ویرایش اول نیست[. محل نشر: ناشر؛ سال انتشار: صفحات مورد استفاده.

Example: Marreel RD & McLellan JM. Information management in healthcare. 2nd ed. USA: Delmar; 1988: 20-31.

 استناد به کتاب ( با بیش از شش نویسنده) :
 بعد از نویسنده‌ی ششم واژه‌ی“et al” اضافه شود.
 استناد به کتاب فارسی بدون ترجمه‌ی انگلیسی: اطلاعات، غیر از اسامی خاص که قابل ترجمه نیستند، ترجمه شده  و در انتهای آن در داخل کروشه نوشته شود[Book in Persian].
 استناد به کتاب فارسی با ترجمه‌ی انگلیسی: ترجمه‌ی انگلیسی اطلاعات، نوشته شده و در انتهای منبع آن در داخل کروشه نوشته شود [Book in Persian].
 ویرایشگر (Editor) به عنوان نویسنده:
 پس از نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک علامت «، » و سپس کلمه “Editor” می‌آید. بقیه‌ی اطلاعات کتاب شناسی به صورت پیش گفته تنظیم می‌گردد.

مجلات (تا شش نویسنده):

نام خانوادگی نویسنده‌ی اول «یک فاصله» حرف اول نام کوچک نویسنده‌ی اول، نام خانوادگی نویسنـده‌ی دوم «یـک

فاصله» حرف اول نام کوچک نویسنده‌ی دوم، تا نویسنده‌ی ششم. عنوان مقاله. عنوان مجله به صورت کامل سال انتشار مجله؛ دوره (شماره): شماره‌ی صفحات.

Example : Lewis J, Kremsdorf R & Mohaideen M. The CMIO a new leader for health system. JAMIA 2006; 13(5): 573-88.

 اگر در نشریات فارسی زبان، خلاصه انگلیسی مقالات وجود دارد، نویسنده در مورد منابع فارسی که به انگلیسی برگردانده می‌شود، باید اطلاعات انگلیسی مقاله را آورده و در انتهای منبع در داخل کروشه اشاره کند که اصل مقاله به فارسی بوده است [Article in Persian]. مطابق مثال زیر:

 Majdzadeh R, Nejat SH, Gholami j & Reshidian A. Satisfaction and opinions of Tehran University of Medical Sciences academic members on its development programs. Payavard Salamat 2008; 2(1-2): 6-17[Article in Persian].

 در صورتیکه در نشریات فارسی زبان، خلاصه انگلیسی مقالات وجود نداشت، باید خود نویسنده اقدام به ترجمه اطلاعات مقاله کند و در انتهای منبع عبارت [Article in Persian] افزوده شود تا مشخص کند اصل مقاله به زبان فارسی است.
 مجلات (با بیش از شش نویسنده ):
 بعد از نام نویسنده‌ی ششم واژه «et al» اضافه شود.
 سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر:
 چنانچه در معرفی کتاب و یا مجله، نام سازمان به عنوان نویسنده و یا ناشر باشد، نام آن سازمان برده شود.

پروژه،‌ پایان نامه و رساله دکتری :
 نام خانوادگی مجری«یک فاصله» نام مجری، عنوان ]پایان نامه[. محل انتشار: نام دانشکده و دانشگاه؛ سال. اگر پایان نامه یا رساله به انگلیسی می‌باشد، طبق مثال زیر عمل شود:

 - Youssef NM. School adjustment of children with congenital heart disease [Thesis]. Pittsburgh (PA): Univ. of Pittsburgh; 1988.

 - Bagherian H. Reduce waiting time for pending services at emergency processes of Ayatolah Kashani Hospital in Isfahan City by Simulation [Thesis in Persian]. Isfahan University of Medical Sciences , Faculty of Medical Informatics & Management; 2008.

 پست الکترونیکی (نامه‌های الکترونیک شخصی) :

نام خانوادگی فرستنده‌ی نامه، حرف اول نام نویسنده. سال، ماه،‌ روز، موضوع پیغام، نام شخص دریافت کننده، آدرس پست الکترونیکی فرستنده‌ی نامه.

استناد به مقاله‌ی ارائه شده در سمینار:

نام خانوادگی ارائه کننده‌ی مقاله «یک فاصله» نام. ‌عنوان مقاله(تاریخ برگزاری سمینار)، محل برگزاری سمینار: نام برگزار کننده‌ی سمینار، سال برگزاری سمینار.

استناد به منابع الکترونیکی :
 استناد به مقاله روی CD
 نام نویسنده (گان) یا شرح پدید آور (نقطه، یک فاصله) عنوان مقاله (نقطه، یک فاصله) مخفف عنوان نشریه (رعایت فاصله) نوع رسانه } ذکر نوع رسانه در فارسی ]نشریه روی دیسک فشرده[ در انگلیسی ] {[Serial on CD-Rom سال نشر ( نقطه ویرگول) دوره (دو نقطه) صفحات (نقطه).
 - استناد به کتاب الکترونیکی روی دیسک فشرده

نام نویسنده (گان) یا شرح پدید آور (نقطه، یک فاصله) عنوان (یک فاصله) } در فارسی ] کتاب روی دیسک فشرده[ در انگلیسی {[Book on CD – Rom] شرح ویرایش (نقطه ، یک فاصله) محل نشر (دو نقطه ، یک فاصله) ناشر (نقطه ویرگول، یک فاصله ) سال نشر (نقطه، یک فاصله).

- استناد به وب گاه
نام نویسنده (گان) یا شرح پدید آور (نقطه، یک فاصله) عنوان (نقطه، یک فاصله) سال نشر ( در صورت دسترس بودن (نقطه ویرگول) شماره قابها یا صفحات در داخل کروشه (نقطه، یک فاصله) Available at  (دو نقطه، یک فاصله) آدرس دسترسی (نقطه، یک فاصله) تاریخ دسترسی شامل ماه به طور کامل (یک فاصله) روز (ویرگول، یک فاصله) سال نشر (نقطه).
 ۱۵- ضمایم:
 شامل تصاویر و ابزار جمع آوری داده‌ها (مانند پرسشنامه و چک لیست) است.

۱۶- مجله از درج مقالاتی که در دیگر مجلات داخلی و خارجی به چاپ رسیده باشد، معذور است.
 ۱۷- مسئولیت صحت مطالب چاپ شده از دیدگاه علمی، اخلاقی و حقوقی به عهده‌ی نویسنده (گان) مقاله است.
 ۱۸- مجله حق رد یا قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و مقالات ارسالی به همراه ملحقات آن بازگشت داده نمی‌شود.
 ۱۹- مقالات به شرطی پذیرفته می‌شوند که اصول اخلاق براساس معاهده هلسینگی - توکیو در مورد مطالعات بالینی در انسان مراعات شده و رعایت آن به تائید کمیته اخلاق موسسه‌ای که تحقیق در آن صورت گرفته رسیده باشد. همچنین در این گونه مطالعه باید از افراد مورد مطالعه رضایت نامه اخذ و این موضوع صراحتاً در متن مقاله ذکر گردد. همچنین با عنایت به نامه شماره ۲/د/۹۴/۱۳۱ مورخ ۹۴/۳/۱۵ مشاور محترم معاونت پژوهشی دانشگاه لازم است تا نویسندگان کلیه مقالات ارسال شده جهت تائید و چاپ، مصوبه و کد اختصاصی کمیته اخلاق در پژوهش را بر اساس فرمت جدید به دفتر مجله ارسال نمایند.
 ۲۰- چاپ و انتشار مطالب مجله، پس از کسب اجازه از مدیر مسئول مجله پیاورد سلامت و با ذکر ماخذ مجاز است.
 ۲۱- کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است.
 ۲۲- در پایان، از نویسنده / گان محترم درخواست می‌شود با مطالعه مندرجات راهنمای نویسندگان و مشاهده نمونه مقالات چاپ شده در جدیدترین شماره مجله که در دسترس می‌باشید، مقاله خود را تنظیم و به دفتر مجله ارسال فرمایید.

*** لازم به ذکر است با توجه به تصویب دریافت هزینه جهت پذیرش و انتشار مقالات در سال ۱۴۰۰؛ مقرر گردید که نویسندگان مسئول محترم پس از تایید نهایی مقاله خود؛ مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال از طریق درگاه پرداخت الکترونیک که در پنل نویسنده فعال می گردد؛ واریز نمایند.


دفعات مشاهده: 44042 بار   |   دفعات چاپ: 1136 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 44 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پیاورد سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by : Yektaweb