Referees page

 Vol. 17, No. 2 - Jun. 2023 :

Reviewers:
Sakineh Abbasi (Ph.D.) – Reza Afrisham (Ph.D.) – Sadegh Amani Shalamzari (Ph.D.) – Hassan Ashrafi-Rizi (Ph.D.) – Seyed Mohmmad Ayoubzadeh (Ph.D.) – Kamal Azam (Ph.D.) – Reza Basiriyan Jahromi (Ph.D.) – Jamaledin Begjani (Ph.D.) – Soheila Damiri (Ph.D.) – Hossein Dargahi (Ph.D.) – Hossein Dehdarirad (Ph.D.) – Sadegh Dehghani (Ph.D.) – Hamed Dehnavi (Ph.D.) – Hamideh Ehtesham (Ph.D.) – Sara Emamgholipour (Ph.D.) – Yousef Erfani (Ph.D.) – Marjan Ghazi Saeedi (Ph.D.) – Davood Hasseli (Ph.D.) –Mehdi Kooshkbaghi (Ph.D.) – Masoumeh Malek (Ph.D.) – Ziba Majidi (Ph.D.) – Arpi Manookian (Ph.D.) – Elham Maserat (Ph.D.) – Leila Nemati Anaraki (Ph.D.) – Shahrbano Pahlevaninezhad (Ph.D.) – Ghodratolah Panahi (Ph.D.) – Monireh Rahimkhani (Ph.D.) – Hojat Rahmani (Ph.D.) – Arezo Rasti (Ph.D.) – Soraya Rezaei (Ph.D.) – Zahra Ruddehghan (Ph.D.) – Mostafa Saberiyan (Ph.D.) – Jamil Sadeghifar (Ph.D.) – Shahin Salehi (Ph.D.) – Shadi Sadat Seyed Ebrahimi (Ph.D.) - Leila Shahmoradi (Ph.D.) – Saeed Shahsavari (Ph.D.) – Afzal Shamsi (Ph.D.) – Fatemeh Sheikh-Shoaee (Ph.D.) – Ali Sheidayi (Ph.D.) – Azam Shirinabadi Farahani (Ph.D.) – Maryam Tajvar (Ph.D.) – Jila Yavariyan (Ph.D.) – Maryam Zahmatkeshan (Ph.D.) – Zahra Zare (Ph.D.) – Sanaz Zargar Balayejam (Ph.D.)


View: 10114 Time(s)   |   Print: 685 Time(s)   |   Email: 3 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by: Yektaweb