دوره 12، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 )                   جلد 12 شماره 6 صفحات 500-509 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
2- دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران، ایران ، masoudi_1352@yahoo.com
3- استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
4- استاد گروه اپیدمیولوژی پزشکی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (2026 مشاهده)
زمینه و هدف: با توان‌مندسازی کارکنان، سازمان­ها می توانند گام­های بسیار بلندی در مسیر توسعه و رشد بردارند که این مهم از طریق بررسی عوامل مؤثر بر توان‌مندسازی کارکنان امکان پذیر است. این مطالعه با هدف"تعیین توانمندی روان­‌شناختی و عوامل موثر بر آن در کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی منتخب شهر تهران" انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه، توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی می­باشد که در سال 1397 در بین پرسنل دانشگاه­های علوم پزشکی منتخب شهر تهران(تهران، ایران و آزاد اسلامی) انجام شد. تعداد نمونه ها 410 نفر بودند . دانشگاه ها به روش تصادفی خوشه ای انتخاب و نمونه ها در هر دانشگاه به روش دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌­نامه پژوهشگر ساخته توان‌مندی روان­‌شناختی بود. روایی و پایایی(0/89=α) پرسش‌نامه مورد تایید قرار گرفت. داده ها با نرم افزار spss.v22 و آزمون آماری کای دو و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. 0/05P<به عنوان سطح معنی­‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از 410 نفر مورد مطالعه، 290 نفر(70/7%) زن بودند. بیشترین درصد(51/4%) کارکنان هر سه دانشگاه (تهران، ایران، آزاد) دارای توان‌مندی متوسط بودند. ضریب همبسستگی پیرسون ارتباط آماری مستقیم و معنی­‌داری بین توان‌مندی کارکنان با عوامل موثر بر آن نظیر احساس شایستگی، احساس معنی­‌داری و احساس حق انتخاب را نشان داد(0/001p<). بیشترین همبستگی(0/654r=) بین عامل احساس معنی داری با توان‌مندی کارکنان وجود داشت(0/001p<).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که توا‌‌‌ن‌مندی روان‌­شناختی در کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی منتخب در سطح متوسط قرار دارد. هم­چنین عوامل زیادی نظیر احساس معنی­‌داری، احساس موثر بودن، احساس حق انتخاب و احساس شایستگی در توان‌مندی روان­‌شناختی این کارکنان تاثیر دارد.
واژه‌های کلیدی: توان‌مندی، روان‌شناختی، کارکنان
متن کامل [PDF 443 kb]   (373 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
انتشار الکترونیک: 1397/12/28