XML English Abstract Print


1- استاد گروه مدیریت و اقتصادبهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- استادیار گروه مدیریت واقتصادبهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3- استاد گروه آمارواپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
4- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پردیس بین الملل، تهران، ایران ، azamsadatrivandi@gmail.com
چکیده:   (157 مشاهده)

زمینه و هدف: کیفیت خدمات در فرایند بهبود بیماران، ارتقاء رضایت آنان، رتبه بندی مراکز ارائه خدمت، جلوگیری از مراجعات تکراری گیرندگان خدمت و هزینه سازی‌های بعدی و تحمیل آن به بیمه ها بسیار تعیین کننده است. اگرچه، هدف این پژوهش بررسی کیفیت خدمات آزمایشگاه های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت از دیدگاه مراجعه کنندگان است.
 روش بررسی: در این مطالعه مقطعی دیدگاههای 302 نفر از مراجعین به آزمایشگاه های طرف قرارداد بیمه سلامت شهر تهران در مورد کیفیت خدمات با استفاده از پرسشنامه توسعه یافته توسط محققین، پس از سنجش روایی و پایایی، مورد ارزیابی قرارگرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری استنباطی کروسکال والیس و آنوا و با کمک نرم افزار 22SPSS تحلیل شدند.

یافته ها: نمونه مطالعه شامل 43/5 درصد مرد و 56/5 درصد بود. بیشتر شرکت کنندگان را افراد متأهل با 71/3 درصد تشکیل می دادند. نمره برداشت مراجعین از کیفیت خدمات آزمایشگاه 136(از 175) و در رتبه بالا و انتظارات آنها از خدمات 149 و در رتبه خیلی بالا قرار گرفت. شکاف بین ادراک و انتظارات مراجعین در همه ابعاد و کیفیت کل معنادار بود(0/001p< ).
نتیجه گیری: شکاف در تمام ابعاد، نشان دهنده وجود زمینه هایی برای بهبود در خدمات آزمایشگاه می‌باشد. نتایج این ارزیابی، درآینده می تواند در تنظیم ارتباطات سازمانهای بیمه ای با آزمایشگاههای ارائه دهنده خدمات در زمینه انعقاد قراردادها و خرید راهبردی خدمات و همچنین توجه به نظرات بیمه شدگان در راستای بهبود کیفیت خدمات بسیار تاثیرگذارباشد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۳/۶