جلد 11 - ویژه نامه شماره 1                   جلد 11 - ویژه نامه شماره 1 صفحات 94-103 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، بیمارستان ابوذر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران ، banidavoodishohreh@yahoo.com
2- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران
چکیده:   (1422 مشاهده)
زمینه و هدف: با توجه به رشد بی سابقه ی اطلاعات مدیریت سلامت، نیاز به آموزش نیروی انسانی شاغل در بیمارستان ضروری است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان بیمارستان ابوذر اهواز با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است.
روش بررسی: این تحقیق مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی بود و در جامعه آماری کارکنان بیمارستان ابوذر اهواز در سال ۱۳۹۴ صورت گرفت. تمامی ۱۰۰ نفر کارمند بیمارستان، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه ی محقق ساخته برای ارزیابی اثربخشی آموزش ضمن خدمت، پرسش نامه ی رفتار شهروندی سازمانی Smitt & Organ، پرسش نامه رضایت شغلی Fishman & Common و پرسش نامه تعهد سازمانی Balfour & Whechler بود. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و روش ANOVA صورت گرفت.
یافته ها: رابطه ی آموزش ضمن خدمت کارکنان بیمارستان با رضایت شغلی(0/53=r  و  0/001>P)، تعهد سازمانی(0/3=r و 0/004>P) و رفتار شهروندی(0/36=r  و  0/03>P) معنادار بود.
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط اهمیت عملکرد با صلاحیت کارمندان در نظام سلامت که به دنبال آموزش ضمن خدمت اثربخش حاصل می شود، میانگین نمره آموزش ضمن خدمت کلیه کارکنان در سطح مطلوب بود ولی میانگین نمره ی آموزش، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان پرستاری نسبت به کارکنان دیگر از امتیاز کمتری برخوردار بود. بنابراین لزوم توجه به آموزش کارکنان به خصوص پرستاران بیش از پیش آشکار می گردد تا دست یابی بیش تر و سهل تر اهداف آموزش را که بهبود و ارتقای عملکرد کارکنان است، فراهم آورد.
متن کامل [PDF 416 kb]   (1346 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۷/۲۴