جلد 11 - ویژه نامه شماره 1                   جلد 11 - ویژه نامه شماره 1 صفحات 35-43 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار گروه میکروب شناسی، دانشکده پیراپزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
2- استادیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران ، sanazzargar@ajaums.ac.ir
3- کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، واحد آبدانان، ایلام، ایران
4- مربی گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:   (4071 مشاهده)
زمینه و هدف: تعهد سازمانی یکی از عناصر مهم در ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط افراد است و در حرفه ی پرستاری این امر از اهمیت بیشتری برخوردار است. از آنجایی که اخلاق حرفه‌ای یکی از مهم‌ترین متغیرها در موفقیت سازمان است، لذا مطالعه ی حاضر با هدف تعیین و تبیین رابطه ی اخلاق حرفه ای با تعهد سازمانی پرستاران طراحی گردیده است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی پرستاران بیمارستان  شهرستان های آبدانان، دهلران و دره شهر در استان ایلام بود(۱۹۸=N). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۱۳۱ نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ی اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی استفاده شد. داده ها از طریق آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل گردید. 
یافته ها: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که میان اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی پرستاران رابطه ی مثبت و معنی داری(۰/۵۵۸=r و ۰/۰۱>p) وجود دارد. همچنین میان اخلاق حرفه ای با تعهد عاطفی(۰/۴۳۵=r  و ۰/۰۱>p)، تعهد مستمر(۰/۵۰۶=r و ۰/۰۱>p) و تعهد هنجاری پرستاران(۰/۵۱۹=r  و ۰/۰۱>p) رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. 
نتیجه گیری: با عنایت به اینکه بین اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد، لذا پیشنهاد می گردد مدیران و سیاستگذاران بیمارستان ها شرایط و بستر مناسب جهت رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای در پرستاری را فراهم آورند و از این طریق کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران را بهبود بخشند. 
متن کامل [PDF 401 kb]   (2122 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۶/۲۱