دوره 11، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1396 )                   جلد 11 شماره 1 صفحات 57-67 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار ﮔﺮوه ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
2- دانشیار ﮔﺮوه ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
3- استادیار گروه یادگیری الکترونیکی، دانشکده مجازی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
4- کارﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان ، Ahadnabiolahi@gmail.com
چکیده:   (2394 مشاهده)

زمینه و هدف: امروزه مجلات یکی از زمینه های تبادل اطلاعات بین محققان هستند. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی وضعیت نمایه سازی مجلات لاتین مصوب حوزه علوم پزشکی کشور در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس و نمایه استنادی وب آو ساینس انجام شده است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی و به روش مقطعی انجام شده است. جامعه ی آماری شامل ۸۳ عنوان مجله علمی لاتین مصوب وزارت بهداشت بود که وضعیت نمایانی آنها در پایگاههای وب آو ساینس و اسکوپوس در سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، سیاهه ی وارسی کنترل شده است که با مشورت متخصصان حوزه ی وابسته تهیه و ضریب پایایی آن ۹۰% برآورد گردید. داده ها با نرم افزار Spss تحلیل گردید.
یافته ها: بررسی وضعیت مجلات نشان داد عناوین نسبتاً کمتری(%۲۶) در پایگاه وب آو ساینس نمایه شده اند. همچنین در نمایه استنادی اسکوپوس ۶۹% مجلات نمایه شده بود. مقایسه ی معیارهای نمایه سازی مجلات در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس و اسکوپوس با مجلات نمایه نشده نشان می‌دهد که اطلاعات کتابشاختی مجله رعایت شده و در برخی مجلات(%۲۹/۳۰) شماره استاندارد بین المللی الکترونیکی لحاظ نشده بود. همچنین اطلاعات تماس برخی از مجلات(کدپستی نشریه ۹%) درج نگردیده بود. 
نتیجه گیری: بطور کلی مشاهده گردید که علی رغم رشد چشم گیر مجلات علمی در سالهای مورد بررسی، از لحاظ انطباق با معیارهای نمایه سازی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و مدیران مجلات علمی لاتین باید سعی در ارتقای وضعیت کمی و کیفی داشته باشند.

متن کامل [PDF 506 kb]   (738 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۳۱